نویسنده: رضا برنجکار

آیا بلایایی همچون زلزله عذاب الهی است؟

 


مصاحبه استاد رضا برنجکار در مورد پاسخ به این سوال که آیا بلایایی همچون زلزله، عذاب الهی است؟