عدل از مهم ترین اوصاف خداست، تا جایی که در کنار توحید که زیربنای جهان‌بینی اسلامی است، قرار گرفته و در کلام امامیه و نیز معتزله به عنوان یکی از اصول پنج‌گانه‌ی اعتقادی مطرح می‌شود. در احادیث نیز عدل در کنار توحید به عنوان یکی از پایه‌های دین مطرح شده است...


عدل از مهم ترین اوصاف خداست، تا جایی که در کنار توحید که زیربنای جهان‌بینی اسلامی است، قرار گرفته و در کلام امامیه و نیز معتزله به عنوان یکی از اصول پنج‌گانه‌ی اعتقادی مطرح می‌شود. در احادیث نیز عدل در کنار توحید به عنوان یکی از پایه‌های دین مطرح شده است.

بسیاری از عقاید اسلامی زیرمجموعه‌ی عدل الهی است، به طوری که بسیاری از آموزه های اعتقادی، حتی آموزه‌های بنیادی همچون نبوت و امامت و معاد و نیز آموزه‌های عملی و اخلاقی دین بدون قبول اصل عدل، قابل توجیه نخواهد بود.

در این دوره به مهم‌ترین مباحث عدل الاهی پرداخته شده است.

ثبت نظر شما