در این دوره به یک روش شناسی فهم معانی کتاب و سنت آشنا میشویم بحث از معانی متون دینی یک بحثی است که و قتی ما به متون دینی برخورد میکیم با مراجعه به لغت این را مبنا قرار می دهیم و آن گزاره دینی را تفسیر میکینیم...


در این دوره به یک روش شناسی فهم معانی کتاب و سنت آشنا میشویم بحث از معانی متون دینی یک بحثی است که و قتی ما به متون دینی برخورد میکیم با مراجعه به لغت این را مبنا قرار می دهیم و آن گزاره دینی را تفسیر میکینیم. امر تفسیر و به تعبیری این معناشناسی واژگان های متون دینی امر دشوار و پیچیده ای است بلکه روشن بشود این فضای بحث ما چیست و به تدریج بحثی را شروع کنیم که به این نکته برسیم که چگونه باید یه فهم این نوع معانی نزدیک شد

ثبت نظر شما