انجمن کلام اسلامی حوزه برگزار می کند:
شرح اصول کافی-کتاب العقل و الجهل
استاد نصرتی


انجمن کلام اسلامی حوزه برگزار می کند:
شرح اصول کافی-کتاب العقل و الجهل
استاد نصرتی
دوشنبه ها 8 صبح
در صورت تمایل به حضور نام و نام خانوادگی و کد ملی خود را به
سامانه پیامکی 30007227007705 ارسال نمایید .

ثبت نظر شما