جلسه یازدهم 

استاد : دکتر محمد جعفر رضایی 


منبع شناسی علم کلام 

جلسه یازدهم 

استاد : دکتر محمد جعفر رضایی 

سه شنبه 29 بهمن 1398

قم - خیابان جمهوری - کوچه 2 - فرعی چپ - انجمن های علمی حوزه - طبقه 1 - سالن کنفرانس 

ثبت نظر شما