علی علیه السلام و فلسفه الهی

یکی از کتاب های بسیار مهم علامه طباطبایی، کتابی است که در جوانی خویش نوشته است با نام: علی و فلسفه ی الهی.


یکی از کتاب های بسیار مهم علامه طباطبایی، کتابی است که در جوانی خویش نوشته است با نام: علی و فلسفه ی الهی.
علامه طباطبایی که خود فیلسوفی بزرگ و از طرفی دین شناسی سترگ بود، سعی در آشتی میان فلسفه و دین داشت و همواره می کوشید چراغ فلسفه را روشن نگاه دارد و به عبارت دیگر از دیگران نیز می خواست که راه تعقل در پیش گیرند و از خرافات و مغالطات دوری جویند و این را حتی دستوری از سوی دین اسلام و پیشوایان آن نیز می دانست.

عناوین اصلی کتاب عبارتند از: مقدمه ناشر؛ مقدمه مترجم؛ فلسفه چیست؟ و فلسفه الهی کدام است؟؛ دین و فلسفه؛ فلسفه الهی اسلام یا کمال فلسفه؛ دو نوع قضاوت علمی و حقوقی؛ اجمالی از زندگانی علی علیه السلام و اشاره ای به شخصیت روحانی و مقام علمی او؛ مقایسه ای بین سخنان علی علیه السلام و سخنان دیگران؛ نمونه هایی از سخنان علی علیه السلام پیرامون برخی از مسائل فلسفه الهی؛ فهرست منابع و مآخذ؛ فهرست مطالب

ثبت نظر شما